Top

Hand A auf 144 Seiten: 1v - 73r Z.12

AT9800-347_2r-s.jpg
2r

Hand B auf 100 Seiten: 73r Z.13 - 122v

AT9800-347_73v-s.jpg
73v