Top

Hand A auf 243 Seiten: 1r - 122r, Rubriken 1v, 2r, 3v

AT8500-707_6r-s.jpg
6r

Hand B auf 136 Seiten: 122v - 190r

AT8500-707_124r-s.jpg
124r

Korrektor A auf z. B. 4v, 5v, 36r, 43r, 148r, 163v, 186r