Top
Teil 1: fol. 1-55 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.)

Hand A ( = Schreiber HLK 31 B) auf 24 Seiten: 1v - 2v, 19r - 24v, 38v - 42v

AT3500-227_1v-s.jpg
1v
Schreiber HLK 31 B in 10 kodikologischen Einheiten:
in 10 als
 Textschreiber auf 488 Seiten, in einer als
 Rubrikator,
Tätigkeitszeitraum ca. 1151-1200
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 31 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand B auf 72 Seiten: 49r - 60v Z.1 sagittamus, 60v Z.20 - 63r Z.7 malum, 63v - 84r Z.27 potest, Rubriken 52v, 59r, 67v, 73r (mit Zeigehand), 78v50r
 
 
AT3500-31_49r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 31, 49r
 = 
 
AT3500-126_48v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 126, 48v
 = 
 
AT3500-145_121r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 145, 121r
 = 
 
AT3500-145_142r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 145, 142r
AT3500-145_172v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 145, 172v
 = 
 
AT3500-145_174r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 145, 174r
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 209, Teil 1 (Heiligenkreuz, 4. Viertel 12. Jh.), Hand C auf 122 Seiten: 3r Z.6 neque - 20 questio est, 11v Z.16 virtutibus - 71r12r, 71r
 
AT3500-209_12v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 209, 12v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 1 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand A auf 24 Seiten: 1v - 2v, 19r - 24v, 38v - 42v1v, 19r, 38v
 
AT3500-227_1v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 1v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 3 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand M auf 12 Seiten: 75rb Z.20 - 75vb Z.30 Mons ca(vus), 83va Z.30 - 39 (Spaltenende), 84ra Z.6 - 84vb, 86ra Z.1 - 4, 86va Z.6 (?), 86va Z.12 - 87ra Z.11, 87va Z.4 - 88vb75v
 
AT3500-227_75v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 75v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 228, Teil 2 (Heiligenkreuz, 2. Hälfte 12. Jh.), Hand B auf 102 Seiten: 63r - 95v, 113r - 130v63r, 82v, 113r
 
AT3500-228_63v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 228, 63v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 238, Teil 2 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand B auf 22 Seiten: 97r - 107v Z.24 ambulantes97r, 100v
 
AT3500-238_97r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 238, 97r

Hand B ( = Schreiber HLK 31 A) auf 32 Seiten: 3r - 18v

AT3500-227_3v-s.jpg
3v
Schreiber HLK 31 A in 5 kodikologischen Einheiten:
in 5 als
 Textschreiber auf 370 Seiten, in 2 als
 Rubrikator,
Tätigkeitszeitraum ca. 1151-1200
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 31 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand A auf 96 Seiten: 1r - 48v, Rubriken 1r, 5v, 16r, 26r, 29v, 33r, 45r1r
 
 
AT3500-31_2r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 31, 2r
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 130, Teil 1 (Heiligenkreuz, 2. Hälfte 12. Jh.), Hand C auf 6 Seiten: 76ra Z.10 dicantur - 23 (Seitenende) (einschließlich Glossen), 89v Z.33 non - 91r76r, 90r
 
AT3500-130_76r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 130, 76r
 = 
 
AT3500-227_3v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 3v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 238, Teil 2 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand C auf 91 Seiten: 107v Z.24 non - 152r, alle Rubriken in Teil 2108r, 149v
 
 
AT3500-238_108v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 238, 108v
 = 
 
AT8500-2340_90v-s.jpg
Wien ÖNB, Cod. 2340, 90v

Hand C ( = Schreiber HLK 227 C) auf 38 Seiten: 25r - 38r, 43r - 48r

AT3500-227_26r-s.jpg
26r
Schreiber HLK 227 C in 2 kodikologischen Einheiten:
in 2 als
 Textschreiber auf 43 Seiten,
Tätigkeitszeitraum ca. 1151-1175
 = 
 
AT3500-227_26r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 26r
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 3 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand N auf 5 Seiten: 76ra Z.5 lethes - 39 (Spaltenende), 77rb Z.9 - 18, 85vb Z.1 - 22, 85vb Z.33 - 39 (Seitenende), 86ra Z.38 - 86rb76r
 
AT3500-227_76ra-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 76ra

Hand D ( = Schreiber HLK 227 D) auf 17 Seiten: 48v - 49r, 49v Z.7 - 20 vidicetur (?), 50r Z.1 - 11, 50r Z.22 Vir - 32 (Seitenende), 50v Z.15 Sed - Z.32 (Seitenende), 51r Z.8 Per - 51v Z.21 explendam, 51v Z.25 Proxime - 53v Z.9 mirer, 54r Z.9 Hec - 55r

AT3500-227_49v-s.jpg
49v
Schreiber HLK 227 D in 2 kodikologischen Einheiten:
in 2 als
 Textschreiber auf 61 Seiten,
Tätigkeitszeitraum ca. 1151-1175
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 1 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand D auf 17 Seiten: 48v - 49r, 49v Z.7 - 20 vidicetur (?), 50r Z.1 - 11, 50r Z.22 Vir - 32 (Seitenende), 50v Z.15 Sed - Z.32 (Seitenende), 51r Z.8 Per - 51v Z.21 explendam, 51v Z.25 Proxime - 53v Z.9 mirer, 54r Z.9 Hec - 55r48v
 
AT3500-227_49v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 49v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 3 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand O auf 44 Seiten: 73r - 75rb Z.19, 75vb Z.30 (ca)vus - 76ra Z.5 aque, 76rb - 77rb Z.8, 77rb Z.19 - 83va Z.29, 83vb - 84ra Z.5, 85ra Z.1 - 85va Z.2 quo, 85va Z.18 - 39 (Spaltenende), 85vb Z.23 - 32, 86ra Z.5 - 37, 86va Z.1 - 5, 86va Z.7 - 11 (?), 87ra Z.13 - 87va Z.3, 89ra - 91rb Z.14 (Z.15 ?), 91vb Z.8 - 92va73r
 
AT3500-227_73r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 73r

Hand E auf 9 Seiten: 49v Z.1 - 6, 49v Z.20 Cum - 32 (Seitenende), 50r Z.12 - 22 dignemini, 50v Z.1 - 15 peregrinari, 51r Z.1 - 8 recepit, 51v Z.21 Si - 25 devoro, 53v Z.9 sentencie - 54r Z.9 perfectio

AT3500-227_50r-s.jpg
50r
Teil 2: fol. 56-72 (Heiligenkreuz, 3. Drittel 13. Jh.)

Hand K ( = Schreiber HLK 309 A) auf 33 Seiten: 56r - 72ra Z.10

AT3500-227_56r-s.jpg
56r
Schreiber HLK 309 A in 4 kodikologischen Einheiten:
in 4 als
 Textschreiber auf 791 Seiten, in einer als
 Rubrikator,
Tätigkeitszeitraum ca. 1267-1300
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 89 (Heiligenkreuz, 3. Drittel 13. Jh.), Hand B auf 30 Seiten: 113r - 127v, alle Rubriken113r, 115r
 
 
AT3500-89_114r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 89, 114r
 = 
 
AT3500-136_184v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 136, 184v
 = 
 
AT3500-227_56r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 56r
 = 
 
AT3500-309_13v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 309, 13v

Hand L (nahzeitiger Nachtrag) 72ra Z.13 - 72vb

AT3500-227_72r-s.jpg
72r
Teil 3: fol. 73-110 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.)

Hand F auf 2 Seiten: 91rb Z.16 - 91vb Z.7

AT3500-227_91rb-s.jpg
91rb

Hand G ( = Schreiber HLK 126 C) 85va Z.2 valeat - 17

AT3500-227_85va-s.jpg
85va
Schreiber HLK 126 C in 4 kodikologischen Einheiten:
in 4 als
 Textschreiber auf 309 Seiten, in einer als
 Rubrikator,
Tätigkeitszeitraum ca. 1140-1175
 = 
 
AT3500-126_55r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 126, 55r
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 215, Teil 3 (Heiligenkreuz, Mitte/3. Viertel 12. Jh.), Hand D auf 158 Seiten: 87v - 105r, 105v Z.18 - 108v Z.7 Ysaia, 108v Z.12 - 25 acceperit, 109v - 110v Z.19 mortalitatem, 111r - 111v, 112v - 113v, 114v Z.1 - 4 recesserant, 115v Z.11 causa - 116r Z.12, 116v - 117v, 118v - 123r Z.6 (sentian)tur, 123v Z.1, 124r Z.1, 125r Z.1 - 9, 125v - 126v Z.6 quis, 127r - 127v Z.25 quod, 128v - 129v Z.2 enim, 129v Z.14 - 131v, 132v - 136r Z.15, 136v Z.1 - 20 cumque, 137r Z.19 Alioquin - 137v, 138r Z.15 - 16 approbatur, 138v - 140r Z.3, 140r Z.9 (iusti)ciam - 141r Z.12, 141v Z.1 - 2, 142r - 143r Z.16 Propheta, 143r Z.18 et - 143v Z.2 po(ssit), 143v Z.6 ratam - 144r Z.14 repro(misit), 144v Z.1 - 20 Christi, 145r Z.12 - 145v Z.11 accepimus, 145v Z.23 - 146v Z.9, 147r Z.1, 147v - 152r Z.5, 152v - 160r Z.15 potuerit, 160v - 163v, alle Rubriken in Teil 3 (ausgenommen nachgetragene Rubriken auf 87v, 90v und 119r)87v, 88r, 163r
 
 
AT3500-215_87v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 215, 87v
 = 
 
AT3500-227_85va-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 85va
 = 
Zwettl, Cod. 295, Teil 1 (Heiligenkreuz (?), Mitte/3. Viertel 12. Jh.), Hand A auf 36 Seiten: 1r Z.1 - 5, 1r Z.11 Idem - 8v Z.24, 9r - 12v Z.13 confessione, 12v Z.18 - 21, 13r Z.3 - 13v Z.14 dei, 14r - 16v Z.20 ipso, 17r - 17v1r, 2r, 13v
 
AT9800-295_2r-s.jpg
Zwettl, Cod. 295, 2r

Hand H auf 35 Seiten: 92vb - 109v

AT3500-227_93r-s.jpg
93r

Hand M ( = Schreiber HLK 31 B) auf 12 Seiten: 75rb Z.20 - 75vb Z.30 Mons ca(vus), 83va Z.30 - 39 (Spaltenende), 84ra Z.6 - 84vb, 86ra Z.1 - 4, 86va Z.6 (?), 86va Z.12 - 87ra Z.11, 87va Z.4 - 88vb

AT3500-227_75v-s.jpg
75v
Schreiber HLK 31 B in 10 kodikologischen Einheiten:
in 10 als
 Textschreiber auf 488 Seiten, in einer als
 Rubrikator,
Tätigkeitszeitraum ca. 1151-1200
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 31 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand B auf 72 Seiten: 49r - 60v Z.1 sagittamus, 60v Z.20 - 63r Z.7 malum, 63v - 84r Z.27 potest, Rubriken 52v, 59r, 67v, 73r (mit Zeigehand), 78v50r
 
 
AT3500-31_49r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 31, 49r
 = 
 
AT3500-126_48v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 126, 48v
 = 
 
AT3500-145_121r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 145, 121r
 = 
 
AT3500-145_142r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 145, 142r
AT3500-145_172v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 145, 172v
 = 
 
AT3500-145_174r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 145, 174r
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 209, Teil 1 (Heiligenkreuz, 4. Viertel 12. Jh.), Hand C auf 122 Seiten: 3r Z.6 neque - 20 questio est, 11v Z.16 virtutibus - 71r12r, 71r
 
AT3500-209_12v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 209, 12v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 1 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand A auf 24 Seiten: 1v - 2v, 19r - 24v, 38v - 42v1v, 19r, 38v
 
AT3500-227_1v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 1v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 3 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand M auf 12 Seiten: 75rb Z.20 - 75vb Z.30 Mons ca(vus), 83va Z.30 - 39 (Spaltenende), 84ra Z.6 - 84vb, 86ra Z.1 - 4, 86va Z.6 (?), 86va Z.12 - 87ra Z.11, 87va Z.4 - 88vb75v
 
AT3500-227_75v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 75v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 228, Teil 2 (Heiligenkreuz, 2. Hälfte 12. Jh.), Hand B auf 102 Seiten: 63r - 95v, 113r - 130v63r, 82v, 113r
 
AT3500-228_63v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 228, 63v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 238, Teil 2 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand B auf 22 Seiten: 97r - 107v Z.24 ambulantes97r, 100v
 
AT3500-238_97r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 238, 97r

Hand N ( = Schreiber HLK 227 C) auf 5 Seiten: 76ra Z.5 lethes - 39 (Spaltenende), 77rb Z.9 - 18, 85vb Z.1 - 22, 85vb Z.33 - 39 (Seitenende), 86ra Z.38 - 86rb

AT3500-227_76ra-s.jpg
76ra
Schreiber HLK 227 C in 2 kodikologischen Einheiten:
in 2 als
 Textschreiber auf 43 Seiten,
Tätigkeitszeitraum ca. 1151-1175
 = 
 
AT3500-227_26r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 26r
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 3 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand N auf 5 Seiten: 76ra Z.5 lethes - 39 (Spaltenende), 77rb Z.9 - 18, 85vb Z.1 - 22, 85vb Z.33 - 39 (Seitenende), 86ra Z.38 - 86rb76r
 
AT3500-227_76ra-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 76ra

Hand O ( = Schreiber HLK 227 D) auf 44 Seiten: 73r - 75rb Z.19, 75vb Z.30 (ca)vus - 76ra Z.5 aque, 76rb - 77rb Z.8, 77rb Z.19 - 83va Z.29, 83vb - 84ra Z.5, 85ra Z.1 - 85va Z.2 quo, 85va Z.18 - 39 (Spaltenende), 85vb Z.23 - 32, 86ra Z.5 - 37, 86va Z.1 - 5, 86va Z.7 - 11 (?), 87ra Z.13 - 87va Z.3, 89ra - 91rb Z.14 (Z.15 ?), 91vb Z.8 - 92va

AT3500-227_73r-s.jpg
73r
Schreiber HLK 227 D in 2 kodikologischen Einheiten:
in 2 als
 Textschreiber auf 61 Seiten,
Tätigkeitszeitraum ca. 1151-1175
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 1 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand D auf 17 Seiten: 48v - 49r, 49v Z.7 - 20 vidicetur (?), 50r Z.1 - 11, 50r Z.22 Vir - 32 (Seitenende), 50v Z.15 Sed - Z.32 (Seitenende), 51r Z.8 Per - 51v Z.21 explendam, 51v Z.25 Proxime - 53v Z.9 mirer, 54r Z.9 Hec - 55r48v
 
AT3500-227_49v-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 49v
 = 
Heiligenkreuz, Cod. 227, Teil 3 (Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.), Hand O auf 44 Seiten: 73r - 75rb Z.19, 75vb Z.30 (ca)vus - 76ra Z.5 aque, 76rb - 77rb Z.8, 77rb Z.19 - 83va Z.29, 83vb - 84ra Z.5, 85ra Z.1 - 85va Z.2 quo, 85va Z.18 - 39 (Spaltenende), 85vb Z.23 - 32, 86ra Z.5 - 37, 86va Z.1 - 5, 86va Z.7 - 11 (?), 87ra Z.13 - 87va Z.3, 89ra - 91rb Z.14 (Z.15 ?), 91vb Z.8 - 92va73r
 
AT3500-227_73r-s.jpg
Heiligenkreuz, Cod. 227, 73r